Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Видавнича діяльність

Вийшло друком

Навчально-методичне
та наукове забезпечення дисциплін

Наукові фахові виданняНаукові фахові виданняАКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ


Збірник наукових праць
Одеського регіонального інституту
державного управління


Збірник охоплює широкий спектр питань державного управління. Теми розглядаються в різних аспектах теорії і практики регіонального і галузевого управління, місцевого самоврядування.
Видання розраховане на державних службовців усіх рівнів, наукових працівників, аспірантів, докторантів, керівників державних установ, підприємств, громадських організацій та об’єднань, а також на широке коло спеціалістів різних напрямків – і читачів, які цікавляться питаннями, пов’язаними з державним управлінням.

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATIONStudies digest of
Оdessa regional institute for
public administration


The digest encompasses a wide spectrum of public administration issues. The topics are treated in different aspects of regional and branch administration, local self-government theory and practice.
The edition is for public servants of all levels, scientists, post-graduate students, doctoral candidates, heads of governmental institutions, enterprises, civil organizations and communities, аs well as a wide range of specialists in different spheres – and the readers, who are interested in issues, connected with public administration.

Архів номерів До уваги авторів Dear authors
Заява автора(-ів) про
оригінальність статті
The statement of the author(s) about
the originality of the article
Зразок оформлення статті

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

PEER REVIEW PROCESS

Етичні засади процедури рецензування

Ethical principles in the reviewer procedure

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів: The reviewer carries out a scientific examination of copyright materials, as a result of which his actions must be unbiased, consisting in the implementation of the following principles:

Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;

* * *

Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна;

* * *

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;

* * *

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад, у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

* * *

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

* * *

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

* * *

Any selected reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.

Етичні засади в діяльності рецензента

Ethical principles in the reviewer work

  • Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, унаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає додержанні наступних принципів:
  • Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
  • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.
  • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.
  • Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.
  • Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper. That is why actions of a reviewer should be unbiased.
  • Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.
  • Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.
  • Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in a reviewer's own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.
  • Any selected reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.


Електронне наукове фахове видання
"Теоретичні та прикладні питання державотворення"


THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF STATE-BUILDING
   Видавництвом інституту публікується збірник наукових праць "Теоретичні та прикладні питання державотворення" - електронне періодичне спеціалізоване видання, розміщене на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського ( http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html.), архів з 12 випуску . Збірник наукових праць виходить із 2007 року. Видання зареєстроване Постановою Вищої атестаційної комісії України № 2-05/2 від 13 лютого 2008 року як електронне наукове спеціалізоване видання.


Випуск №1 Випуск №2 Випуск №3 Випуск №4
Випуск №5 Випуск №6 Випуск №7 Випуск №8
Випуск №9 Випуск №10 Випуск №11 Випуск №12
Випуск №13 Випуск №14 Випуск №15 Випуск №16
Випуск №17 Випуск №18 Випуск №19 Випуск №20
Випуск №21 Випуск №22 Випуск №23 Випуск №24
Випуск №25 Випуск №26Електронне наукове фахове видання
Рік заснування: 2007 р.
(Реєстрація здійснена у 2008 р.), зареєстрований у міжнародному
центрі періодичних видань (Франція): ISSN: 2663-7944
Індексується у міжнародних наукометричних базах:Google Scholar
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”.
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська, німецька, французька, російська.
Головний редактор: д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України Іжа Микола Михайлович.
Заступник головного редактора: д.держ.упр., проф. Попов С.А.
Відповідальний секретар: к.психол.н., доцент Овчаренко Ю.О.
Прийом статей здійснюється за адресою: Україна, 65009, м. Одеса,
вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-48, 705-97-49 E-mail: editorialboard@publicadministration.in.ua
Electronic scientific professional edition
The year of foundation: 2007
(Registered in 2008 ), registered in international periodicals
centre (France): ISSN: 2663-7944
Іndexed in international scientometric bases :Google Scholar
Professional edition in the field of “Public administration” science.
Publishing frequency: 2 times a year.
Publishing languages: Ukrainian, English, German, French, Russian .
Editor in chief: Dr of Pol.Sc, professor, Honoured Education Worker of Ukraine Izha Mykola Mykhailovych.
Deputy editor in chief: Dr of PA., prof. S.A.Popov
Executive secretary:candidate of pol.sc., associate professor Y.O. Ovcharenko
Articles are accepted at the following address : Ukraine, 65009, Odessa,
Genuezka str, 22
tel. (048) 705-97-48, 705-97-49 E-mail: editorialboard@publicadministration.in.ua