Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Аспірантура та доктарантура

Новини

Оголошення

Наукові підрозділи

Наукова робота

Підготовка науково - педагогічних та наукових кадрів

Науково - комунікативні заходи

Періодичні іноземні видання

Наукові фахові видання України

Періодичні видання з проблем публічного управління


ПРОГРАМА АСПІРАНТСЬКИХ СЛУХАНЬ

Розклад занять аспірантів

Графік екзаменів вступу до аспірантуриВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ АТЕСТАЦІЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

Порядок проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт ПЛАН-ГРАФІК проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Навчально-методичне забезпечення підготовки докторів філософії

СЕКТОР ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ

         Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у галузі державного управління в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями:
        25.00.01 - теорія та історія державного управління;
        25.00.02 - механізми державного управління;
        25.00.03 - державна служба;
        25.00.04 - місцеве самоврядування.
        Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у галузі державного управління відповідає сучасним вимогам розвитку демократичної, правової і соціальної держави. Метою такої підготовки є досягнення високого рівня компетентності майбутнього фахівця, мобільності його професійних умінь, здатності до самонавчання упродовж всього життя, прийняття самостійних рішень, до відповідальності, вчасного динамічного реагування на зміни, що відбуваються в суспільстві.
    В аспірантурі та докторантурі Інституту захищено близько 100 кандидатів наук та 17 докторів наук. Актуальність виконаних досліджень обумовлена їх відповідністю стратегічним пріоритетним напрямкам розвитку України. Результати захищених дисертацій містять обґрунтовані теоретичні висновки, пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення державного управління, здійснення адміністративної реформи, оптимізації функціонування органів державної влади різних рівнів та органів місцевого самоврядування, зміцнення виконавчої влади в сучасних умовах, побудови ефективної соціально орієнтованої ринкової економіки, реформування державної служби, підготовки кадрів, здатних працювати в умовах ринкових перетворень.
    В Інституті з метою впорядкування підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів щорічно затверджується типовий графік конкретних заходів з організації підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів і розробляються плани контролю підготовки і звітування аспірантів і докторантів. Двічі на рік, у формі сесій, проводяться кандидатські іспити з філософії, іноземних мов, спеціальностей галузі науки "Державне управління".
    Результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно розглядаються на теоретико-методологічних семінарах для аспірантів та їх наукових керівників, засіданнях Науково-експертної ради з залученням представників органів публічної влади. В практику роботи Інституту введено проведення розширених засідань кафедр з метою попередньої експертизи кандидатських і докторських дисертацій.
    Сектор підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є структурним підрозділом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, який забезпечує підготовку аспірантів та докторантів.

   Функції сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів:
  1. забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;
  2. розроблення пропозицій до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури та наукової діяльності;
  3. організація та забезпечення конкурсного відбору до аспірантури та докторантури Інституту, прикріплення здобувачів;
  4. контроль за виконанням індивідуальних планів роботи, щорічним звітуванням на засіданнях кафедр аспірантів та докторантів;
  5. організація атестації аспірантів та докторантів;
  6. консультування аспірантів та докторантів з питань підготовки дисертаційних робіт та процедури захисту;
  7. організація та забезпечення попередньої експертизи дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів в кафедрами інституту.
  8. підготовка матеріалів на Вчену раду з питань: зарахування до аспірантури та докторантури, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі, затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів зі спеціальності.

        За довідками звертатись до сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Адреса: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку
т./ф 048-70-59-743 Е-mail: yemelyanova.oridu@gmail.com