Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Аспірантура та докторантураРозклад занять

Графік сессій заочной форми навчання

Нормативні документи, що регламентують підготовку здобувачів ступеня доктора філософії

Періодичні іноземні видання

Оголошення про проведення фахових семінарів

Наукові фахові видання України в галузі знань "Публічне управління та адміністрування"

Звітування

Список докторів та кандидатів наук системи НАДУ, які можуть бути запропоновані до складу разових спеціалізованих вчених рад

Потенційні рецензенти для аспірантів четвертого року навчання

Пропозиції стейкхолдерів щодо ОНП та напрямами наукових досліджень на замовлення органів публічної влади

Участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Інформація щодо міжнародних заходів за участі аспірантів, співробітників та НПП інституту
З 2016 року в інституті розпочато підготовку докторів філософії та докторів наук зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання відповідної освітньо-наукової або наукової програми за відповідною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
В інституті з метою впорядкування підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів щорічно затверджується графік конкретних заходів і розробляються плани контролю підготовки і звітування аспірантів та докторантів.
Результати дисертаційних досліджень докторантів і аспірантів регулярно розглядаються на теоретико-методологічних семінарах, засіданнях науково-експертної ради з залученням представників органів публічної влади. В практику роботи інституту введено проведення розширених засідань кафедр з метою попередньої експертизи кандидатських і докторських дисертацій.
Відділом з координації наукової роботи та докторантури підготовлено комплекс інформаційно-методичних матеріалів, які забезпечують організаційну та методичну підтримку процесу вступу в аспірантуру та докторантуру, підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту дисертацій.
Основними функціями відділу є:
  • 1. забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів підготовки докторів наук та докторів філософії;
  • 2. організація та забезпечення конкурсного відбору до аспірантури та докторантури інституту;
  • 3. контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів та планів наукової роботи, щорічним звітуванням на засіданнях кафедр аспірантів та докторантів;
  • 4. організація атестації аспірантів та докторантів;
  • 5. консультування аспірантів та докторантів з питань підготовки дисертаційних робіт та процедури прилюдного захисту;
  • 6. організація та забезпечення попередньої експертизи дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів інституту;
  • 7. підготовка матеріалів на вчену раду з питань: зарахування до аспірантури та докторантури, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних навчальних планів, наукових планів роботи, тем дисертаційних досліджень тощо.

За роки функціонування докторантури та аспірантури в інституті підготовлено близько 20 докторів наук з державного управління та 150 кандидатів наук з державного управління.
За довідками звертатись до відділу з координації наукової роботи та докторантури ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Адреса: 65062, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверх гуртожитку т./ф 048-70-59-743 Е-mail: aspirantura.oridu@gmail.com